O Nas

Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Muzycznej FRAZA powstało w Koszalinie w 2004 roku. Obecnie zrzesza ok. 40 członków, nie prowadzi działalności gospodarczej i zajmuje się prowadzeniem działalności pożytku publicznego (nieodpłatnej oraz odpłatnej) w następujących sferach:

  • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
  • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Misja

Naszą misją jest upowszechnianie muzyki oraz wspieranie edukacji muzycznej i czynnego muzykowania wśród wszystkich warstw społeczeństwa.

  1. Działalność odpłatna pożytku publicznego:

Na mocy zawartej umowy franczyzowej, Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Muzycznej FRAZA prowadzi w Koszalinie odpłatne programy w oparciu o system edukacyjny Szkoła Muzyczna Yamaha. Zajęcia prowadzi zgrany zespół pełnych pasji i zaangażowania, doświadczonych muzyków i pedagogów o najwyższych kwalifikacjach.

  1. Działalność nieodpłatna pożytku publicznego:

Zadania publiczne

Stowarzyszenie realizuje szereg publicznych zadań (projektów) o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim oraz międzynarodowym. Do najważniejszych zrealizowanych projektów zaliczyć można:

Projekt Be2Gether – w latach 2015 - 2016 stowarzyszenie uczestniczyło w realizacji dwuletniego, międzynarodowego partnerskiego (Holandia, Norwegia, Turcja, Czechy, Polska), projektu, przy finansowym wsparciu Komisji Europejskiej ze środków Programu Niezawodowej Edukacji Osób Dorosłych GRUNDTVIG.

Projekt Rock Factory – w latach 2015 - 2016, przy wsparciu finansowym ze środków Programu Unii Europejskiej Erasmus+ Młodzież (Akcja 2 - Współpraca na rzecz Innowacji i Wymiany Dobrych Praktyk, stowarzyszenie zrealizowało międzynarodowy projekt partnerski (Polska i Wielka Brytania), w którym SKKM FRAZA pełnio rolę lidera, a partnerem było Birmingham Music School.

Projekt Bałtycki Festiwal Gitary Elektrycznej – pięć edycji festiwalu odbyło się w latach 2014 - 2018 w Mielnie. Festiwal był wydarzeniem kulturalnym o ogólnopolskim zasięgu oraz wysokiej randze artystycznej, co potwierdził fakt zakwalifikowania go, jako zadania wieloletniego, w budżecie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Programy Ministra – Edukacja Kulturalna).

Projekt Z muzyką za pan brat – realizowany nieprzerwanie od 2009 roku przy finansowym wsparciu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 - 2020), Województwa Zachodniopomorskiego oraz Miasta Koszalin.

Projekt Seniorzy Muzykują w Sieci – zrealizowany w 2020 roku, przy finansowym wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Narodowe Centrum Kultury) w ramach Programu „Kultura w Sieci”.